ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก ...