home
>>
ข่าวภารกิจ ทช.

ข่าวภารกิจ ทช.

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย ปข.1012 จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนน เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวไทยภูเขาเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จ.ตาก – จ.เชียงใหม่ กว่า 74 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขนส่งสู่อินโดจีน บรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในเขตเมือง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จต้นปี 2567

กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนเลียบชายฝั่งบ้านท้องเกร็ง จ.ชุมพร ยกระดับงานทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างถนนทางเข้าพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 20 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่ปรับเกลี่ยดินสไลด์บนถนนสาย ตก.4017 จ.ตาก หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เพื่อเร่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ปรับเกลี่ยดินสไลด์และเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเส้นทางบนถนนสาย กจ.4041 จ.กาญจนบุรี อย่างต่อเนื่อง หลังได้รับผลกระทบจากพายุฝน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงวันออกพรรษาและวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม