Menu
home
>>
ข่าวภารกิจ ทช.

ข่าวภารกิจ ทช.

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ก่อนเริ่มโครงการงานบำรุงถนนสาย อบ.5066 แยกทางหลวงชนบท อบ.4001 จ.อุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

กรมทางหลวงชนบท ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ เร่งจัดการตัดต้นไม้ปิดทับขวางเส้นทางจราจรบนถนนสาย มส.4012 จ.แม่ฮ่องสอน หลังจากได้รับผลกระทบจากไฟป่า เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับถนนสาย อบ.4122 จ.อุบลราชธานี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่าง 2 จังหวัด พร้อมสนับสนุนขนส่งพืชผลทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม

กรมทางหลวงชนบท เตือนลักทรัพย์ของทางราชการมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หลังตรวจพบผู้ลักลอบตัดสายไฟฟ้า บนสายทาง ชม.3038 จ.เชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเหตุสามารถแจ้งสายด่วน 1146

Skip to content