home
>>
ข่าวภารกิจ ทช.

ข่าวภารกิจ ทช.

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ส่งเสริมการใช้กฎจราจรอย่างถูกต้อง จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุบนถนน “โรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไทยรักษาวินัยจราจร” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ JICA ลงพื้นที่ถนนใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ รองรับการปรับความเร็วจำกัดไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามกฎกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย ศก.4020 แยก ทล.2200 – บ้านกำแพง อ.ปรางค์กู่, อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพในการเดินของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับถนนสาย อบ.4072 แยก ทล.2172 – บ้านโนนกลอย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์