Menu
home
>>
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทางหลวงชนบท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมทางหลวงชนบท

                เนื่องด้วยกรมทางหลวงชนบท (“กรม”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้รับบริการ (“ผู้รับบริการ”) ดังนั้น กรมจึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบหรือมีเจตนาไม่สุจริต

วัตถุประสงค์ของกรมในการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้รับบริการในฐานะเจ้าของข้อมูลทราบว่ากรมเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย โอนข้อมูลของผู้รับบริการไปใช้ในระบบบริการดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด รายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นอย่างไร ตลอดจนชี้แจงสิทธิของรับบริการตามกฎหมาย กรมอาจทบทวน แก้ไข นโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการที่ออกมาใหม่ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ กรมจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น การขออนุญาต การลงทะเบียน
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของเจ้าของข้อมูล ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การใช้คุกกี้

กรมอาจเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของกรมหรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน การเก็บรวบรวมคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันดังกล่าวจะช่วยให้กรมสามารถจดจำผู้รับบริการ ทราบถึงความชื่นชอบของท่าน และปรับปรุงวิธีการที่กรมจะเสนอบริการให้แก่ท่าน กรมอาจใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ให้ฟังก์ชันพื้นฐานสามารถทำงานได้ ช่วยให้กรมเข้าใจวิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของกรม ช่วยให้กรมสามารถมอบประสบการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อสื่อสารกับท่านได้ดียิ่งขึ้น

สิทธิตามกฎหมายของผู้รับบริการ

 • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่กรมมีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กรมมีสิทธิปฏิเสธคำขอของผู้รับบริการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของผู้รับบริการจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้ธนาคารทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้กรมลบหรือทำลายข้อมูลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลของตนเองเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้กรมระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในบางกรณี ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือผู้รับบริการขอให้กรมระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในเวลาใดก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกรม หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้รับบริการสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์
 • สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในกรณีที่กรมสามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้กรมส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรมไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือกรมมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ผู้รับบริการมีสิทธิขอถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับกรมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการโดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของผู้รับบริการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ ก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว
 • สิทธิในการร้องเรียน ผู้รับบริการมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากกรมกระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการติดต่อกรม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อกรมผ่านช่องสายด่วน ๑๑๔๖, โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๕๐๐๐ หรือที่กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

Skip to content