Menu

ข่าวสาร

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์เชื่อมโยง

ลิงก์ที่น่าสนใจ
ระบบงานภายใน
ระบบงานภายนอก
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
icon

ระบบบริการประชาชน
(e-Service)

icon

ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการและงบประมาณ
(CBMS)

icon

ITA
กรมทางหลวงชนบท

icon

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทางหลวงชนบท

icon

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

icon

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

icon

ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

icon

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

icon

ต้นทุนผลผลิตปี 2563

icon

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

icon

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

icon

กระดานถาม - ตอบ

icon1

E-Service ของรัฐ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

icon

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่องYoutubeกรมทางหลวงชนบท

icon

รายงานความก้าวหน้า

icon

ร้านค้าสวัสดิการ
กรมทางหลวงชนบท

drrmoney

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

E-mail

E-mail

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปประจำเรื่อง

ระบบลา

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปประจำเรื่อง

ระบบลา

รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา

ลิงก์ที่น่าสนใจ
icon1

E-Service ของรัฐ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

icon

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ช่องYoutubeกรมทางหลวงชนบท

icon

รายงานความก้าวหน้า

icon

ร้านค้าสวัสดิการ
กรมทางหลวงชนบท

drrmoney

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

ระบบงานภายใน

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

E-mail

E-mail

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปประจำเรื่อง

ระบบลา

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปประจำเรื่อง

ระบบลา

ระบบงานภายนอก
รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา

ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
Skip to content