ข่าวสาร

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์เชื่อมโยง

ลิงก์ที่น่าสนใจ
ระบบงานภายใน
ระบบงานภายนอก

ระบบบริการประชาชน
(e-Service)

รูปไอค่อน คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลสาธารณะ

รูปไอค่อน ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

icon finance

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่๒)

รูปไอค่อน คลังสื่อมัลติมีเดีย

คลังสื่อมัลติมีเดีย

Infographic

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รูปไอค่อน ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ช่องYoutubeกรมทางหลวงชนบท

icon skr1

สขร.1

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

ทุนพัฒนาข้าราชการ
กรมทางหลวงชนบท

icon1

E-Service ของรัฐ

Building Information Modeling

Application พ้นภัย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

cropped-img_5851bcb71a7bc031fc5adbb19ade92ce-3

ศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ร้านค้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท

ต้นทุนผลผลิต

รายงานความก้าวหน้า

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

E-mail

E-mail

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา

ลิงก์ที่น่าสนใจ

ระบบบริการประชาชน
(e-Service)

รูปไอค่อน คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลสาธารณะ

รูปไอค่อน ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

icon finance

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่๒)

รูปไอค่อน คลังสื่อมัลติมีเดีย

คลังสื่อมัลติมีเดีย

Infographic

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รูปไอค่อน ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ช่องYoutubeกรมทางหลวงชนบท

icon skr1

สขร.1

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

ทุนพัฒนาข้าราชการ
กรมทางหลวงชนบท

icon1

E-Service ของรัฐ

Building Information Modeling

Application พ้นภัย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) หลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

cropped-img_5851bcb71a7bc031fc5adbb19ade92ce-3

ศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ร้านค้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท

ต้นทุนผลผลิต

รายงานความก้าวหน้า

ระบบงานภายใน

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

E-mail

E-mail

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Work@Anywhere
กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบงานภายนอก
รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา