Menu

ข่าวสาร

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์เชื่อมโยง

ลิงก์ที่น่าสนใจ
ระบบงานภายใน
ระบบงานภายนอก
รูปไอค่อน คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลสาธารณะ

รูปไอค่อน ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

รูปไอค่อน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

icon finance

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

icon skr1

สขร.1

รูปไอค่อน คลังสื่อมัลติมีเดีย

คลังสื่อมัลติมีเดีย

รูปไอค่อน คลิปรายการหมอทาง

คลิปรายการหมอทาง

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รูปไอค่อน ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

ทุนพัฒนาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท

icon1

E-Service ของรัฐ

Building Information Modeling

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา

ลิงก์ที่น่าสนใจ
รูปไอค่อน คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลสาธารณะ

รูปไอค่อน ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

ร้องเรียน ทช. ทุกเรื่อง

รูปไอค่อน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

icon finance

รายงานการเงิน
กรมทางหลวงชนบท

icon skr1

สขร.1

รูปไอค่อน คลังสื่อมัลติมีเดีย

คลังสื่อมัลติมีเดีย

รูปไอค่อน คลิปรายการหมอทาง

คลิปรายการหมอทาง

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รูปไอค่อน ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลงานกระตุ้นเศรษฐกิจ

วีดิทัศน์การปฏิบัติการถวายความเคารพ

drr-2019-05-23_03-06-51_556484

ระบบตรวจสอบ
ระยะทางขนส่ง

ทุนพัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท

ทุนพัฒนาข้าราชการ กรมทางหลวงชนบท

icon1

E-Service ของรัฐ

Building Information Modeling

ระบบงานภายใน
รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รูปไอค่อน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบติดตาม
การจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

ระบบสารบรรณ

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ต

รูปไอค่อน ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ระบบบริหารการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

รูปไอค่อน ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากรกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน E-mail

E-mail

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

คลังข้อมูลทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน Knowledge Managemment

Knowledge Managemment

รูปไอค่อน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

รูปไอค่อน ระบบงานภูมิทัศน์

ระบบงานภูมิทัศน์

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

ระบบติดตามผลการดำเนินการ

รูปไอค่อน ทะเบียนผู้รับจ้าง

ทะเบียนผู้รับจ้าง

รูปไอค่อน ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

ห้องสมุดกรมทางหลวงชนบท

รูปไอค่อน สถานะระบบงานของกรม

สถานะระบบงานของกรม

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.)

drr-2019-05-23_03-08-09_493680

สวัสดิการ กรมทางหลวงชนบท

ระบบสำรวจ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบงานภายนอก
รูปไอค่อน สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

รูปไอค่อน ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดราชการ

รูปไอค่อน Thailand e-Government

Thailand e-Government

รูปไอค่อน Government Open Data

Government Open Data

รูปไอค่อน เพื่อประชาชน

เพื่อประชาชน

รูปไอค่อน govChannel.go.th

govChannel.go.th

รูปไอค่อน คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

คุณจะเล่าเรื่อง ในหลวง ภายใน 2 นาทีได้อย่างไร?

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

รูปไอค่อน เพลงสดุจดีจอมราชา

เพลงสดุจดีจอมราชา

Scroll Up Skip to content