Menu
home
>>
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

  1. เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยโครงข่ายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง
  3. เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ
Skip to content