home
>>
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง)
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนภูมิภาค)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

MR.Apirat Chaiwongnoi

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานอธิบดี อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

สำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th

สำนักบริหารกลาง

สบก.

นายเจษฎา วินสน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและการสื่อสาร (รกท.)

สำนักบำรุงทาง

นายพิชิต หุ่นศิริ

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง (รกท.)

สำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

กองแผนงาน

นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายสมโภชน์ เรืองพระยา

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักกฎหมาย

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รกท.)

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

สำนักสำรวจและออกแบบ

นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

นายณรงค์ คู่บารมี

นายณรงค์ คู่บารมี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

สำนักฝึกอบรม

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม (รกท.)

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิมล ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิมล ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

นายเกษม สัจจารักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

นายเสมา เบ้าพูนทอง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

นายสุรินทร์ ขักขะโร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

นายมงคล ศุภนัตร์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

นายวิทย์ วรวงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) (รกท.)

นายอภิรัญ สุวรรณคง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

นายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

นายอิทธิกร ภูมิพันธ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

นายสำราญ สวัสดิ์พูน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) (รกท.)

นายอนุเทพ อุตมกูล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

นายชาญยุทธ กองเกิด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี (รกท.)

นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด

นายชาญศักดิ์ คำหลอม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง (รกท.)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

นายอนุพงศ์ จงหวัง

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) (รกท.)

นายประทักษ์ เสรีรักษ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี (รกท.)

นายครรชิต อิ่มสมบัติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

นายวีรศักดิ์ จันทรา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี (รกท.)

นายบุญหนา ศรีธรรมมา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม (รกท.)

นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

นายก้องพิภพ อารยรังศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) (รกท.)

นายวิชัย พลอยกลม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา (รกท.)

นายยุทธนา รักษาชนม์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รกท.)

นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

นายประจักษ์ รัตนมณี

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

นายธันว์ สินธวาลัย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย

นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

นายสุพจน์ ถาไชยลา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

นายปรีชา มูลสาร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด (รกท.)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

นายเกรียงไกร เมืองโคตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

นายปรพัทธ์ ภูงามทอง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

นายธนพล สว่างวงศ์ไชย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ (รกท.)

นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

นายชูชัย พนัสอัมพร

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) (รกท.)

นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

นายธงไชย ชมถนอม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก

นายสามารถ เพิ่มตระกูล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

นายกล้าหาญ ทารักษา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

นายนพดล ดีเรือก

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย (รกท.)

นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

อนันต์ ทิพวันต์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) (รกท.)

นายกชกร โง้วศิริ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

นายพันธ์เกษม ไหลสกุล

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

นายอารักษ์ เทพศิริ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน

นายยุทธศักดิ์ ต่อโชติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎ์ธานี)

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎ์ธานี)

นายสมเกียรติ ตระกูลฮุน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร

นายรักชาติ บุหงาชาติ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

นายโกศล กาญจโนภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

นายสมชัย ไกรดำ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

นายหยา หัสสะ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี (รกท.)

นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา

นายดำรงศักดิ์ คงช่วย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา

นายวโรภาส แสงพายัพ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล (รกท.)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

นายอติราช วราวิกสิต

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก

นายบุญอนันต์ มิตรประสิทธิ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

นายสำราญ มีล่อง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

นายศราวุธ เริงฤทธิ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

นายวีระ ยิ้มแย้ม

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่

นายไผท ทันประจำสินธุ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา

นายเผชิญ คงทุง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง (รกท.)

นางสาวชนิดา ฆังคะจิตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต

นายโยธา ศรีโยธา

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง (รกท.)

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

นายอนุชิต ดีชัยทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) (รกท.)

นายไพวรรน์ ตันนารัตน์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

นายพิจิตร สุโข

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

นายนฤชิต ชาตะบุตร

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

นายบุญเลิศ สาฝ่าย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

นายสนิท รัตนศฤงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม

นายมงคล ดัชนีย์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

นายนพดล กมลสินธุ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

นายวรวิทย์ ขัตติโย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

นายสาธุ เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ (รกท.)

นายธีระพงษ์ มีศรี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา (รกท.)

นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

นายภากร ภมรศิริ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

นายถิรวัสส์ ธนโรจน์ศักดิ์

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

นายศานติ ศรีบุรี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

ผู้บริหารระดับสูง

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

MR.Apirat Chaiwongnoi

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานอธิบดี อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

สำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง)

สำนักบริหารกลาง

สบก.

นายเจษฎา วินสน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

นายอภิชัย วชิระปราการพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและการสื่อสาร (รกท.)

สำนักบำรุงทาง

นายพิชิต หุ่นศิริ

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง (รกท.)

สำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

กองแผนงาน

นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายสมโภชน์ เรืองพระยา

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักกฎหมาย

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รกท.)

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

สำนักสำรวจและออกแบบ

นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

นายณรงค์ คู่บารมี

นายณรงค์ คู่บารมี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นายกนกเทพ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

สำนักฝึกอบรม

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม (รกท.)

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิมล ตั้งธนศฤงคาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

นางสาววิมล ตั้งธนศฤงคาร

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนภูมิภาค)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

MR.Apirat Chaiwongnoi

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานอธิบดี อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำนักงานรองอธิบดี
อาคาร ๑ ชั้น ๑๒A

6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

สำนักงาน อาคาร ๔ ชั้น ๓

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th