Menu
home
>>
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง)
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนภูมิภาค)

นายปฐม เฉลยวาเรศ

MR.Pathom Chaloeywares

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 0 2551 5555
 • 0 2551 5555
 • dirgen@drr.go.th
3.นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลว

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

Mr.Prasak Bandhunnark

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5175
 • 02 551 5174
 • depgen2@drr.go.th

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5579
 • 02 551 5578
 • depgen3@drr.go.th

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5791
 • 02 551 5792
 • phadoongsak@hotmail.com
5.นายโกสินทร์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร

Mr.Kosin Pittayavastsoonthon

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

 • 0 2551 5171
 • 0 2551 5177
 • chiefeng@drr.go.th
6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th

นายทวี แสงสุวรรณโณ

วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ)

 • 02 551 5850
 • 02 551 5840
 • weedrr@gmail.com

สำนักบริหารกลาง

นายสมโภชน์ เรืองพระยา

Mr.Somphot Ruansphraya

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 • 0 2551 5076, 5078
 • 0 2551 5075
 • somphot_r@drr.go.th

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

 • 0 2551 5522
 • 0 2551 5534
 • chainarong.drr@gmail.com

สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

 • 0 2551 5099
 • 0 2551 5114
 • apicha_k@drr.go.th

สำนักบำรุงทาง

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

กองแผนงาน

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักกฎหมาย

นายฉัตรนภา รักชาติเจริญ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

Name - Lastname

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • 0-2551-5074
 • 0 2551 5040
 • อีเมล

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักสำรวจและออกแบบ

นายอมร จันทร์สกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

นายทวี แสงสุวรรณโณ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักฝึกอบรม

นายณรงค์ คู่บารมี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr1@drr.go.th

นายเสมา เบ้าพูนทอง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายเกษม สัจจารักษ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายมงคล ศุภนัตร์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

นายอภิชัย ธีระรังสิกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr2@drr.go.th

นายชัยบูรณ์ แจ่มศิริ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายวุฒิชัย ธรรมวงศ์ชัย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอิทธิกร ภูมิพันธ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

นายชัชวาล ฤกษ์อร่าม

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr3@drr.go.th

นายอนุเทพ อุตมกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอิทธิชาติ คำอุไร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

นายสุรชัย ศิริดาวทอง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr4@drr.go.th

นายทินกร คุณสมิตปัญญา

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายประทักษ์ เสรีรักษ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอภิรัญ สุวรรณคง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

นายสำราญ สวัสดิ์พูน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายมงคล ดัชนีย์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสนิท รัตนศฤงค์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายวิทย์ วรวงค์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายไพโรจน์ เริงสุทธิ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

นายสมบูรณ์ กนกนภากุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr6@drr.go.th

นายธันว์ สินธวาลัย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายกล้าหาญ ทารักษา

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสุพจน์ ถาไชยลา

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายก้องพิภพ อารยรังศรี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr7@drr.go.th

นายปรีชา มูลสาร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายปรพัทธ์ ภูงามทอง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายศรุต รุ่งโรจน์นิมิตชัย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

นายทักษิณ บุญต่อ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • drr8@drr.go.th

นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายธงไชย ชมถนอม

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายมีกิจ ชูเกลี้ยง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

อภินันท์ จิรชัยกิตติ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสามารถ เพิ่มตระกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายนพดล ดีเรือก

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายพจรินทร์ โพธิ์เงิน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

อนันต์ ทิพวันต์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

นายสว่าง รัตนนรา

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายกชกร โง้วศิริ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายพันธ์เกษม ไหลสกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอารักษ์ เทพศิริ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายยุทธศักดิ์ ต่อโชติ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎ์ธานี)

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎ์ธานี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสมเกียรติ ตระกูลฮุน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายเจษฎา วินสน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายมงคล ภู่เจริญโภคา

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

นายทวี สกุลเวช

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายไผท ทันประจำสินธุ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายลัทธวุฒิ สุขจุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอนุพงศ์ จงหวัง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายธีรพร จิระรัตนากร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอติราช วราวิกสิต

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสมชาย ชะนะภัย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสำราญ มีล่อง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายศราวุธ เริงฤทธิ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายดำรงศักดิ์ คงช่วย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายภากร ภมรศิริ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายชนิดา ฆังคะจิตร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายชัยยุทธ เขียวจันทร์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

นายสมสมัย แก้วบุตรดี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอนุชิต ดีชัยทน

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายบุญเลิศ สาฝ่าย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายนฤชิต ชาตะบุตร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

นายพีระพล ปั้นสังข์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายวิชัย พลอยกลม

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายนพดล กมลสินธุ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

นายชูชัย พนัสอัมพร

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายวรวิทย์ ขัตติโย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายไพบูลย์ เนื่องพืช

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายประดิษฐ พฤฒิพรรลาย

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

นายประจักษ์ รัตนมณี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายนิวาศ หล่อวัฒนากูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

นายอะนันธ์ ทองเสนอ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล
ผู้บริหารระดับสูง

นายปฐม เฉลยวาเรศ

MR.Pathom Chaloeywares

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 0 2551 5555
 • 0 2551 5555
 • dirgen@drr.go.th
3.นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลว

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

Mr.Prasak Bandhunnark

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5175
 • 02 551 5174
 • depgen2@drr.go.th

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5579
 • 02 551 5578
 • depgen3@drr.go.th

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5791
 • 02 551 5792
 • phadoongsak@hotmail.com
5.นายโกสินทร์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร

Mr.Kosin Pittayavastsoonthon

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

 • 0 2551 5171
 • 0 2551 5177
 • chiefeng@drr.go.th
6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th

นายทวี แสงสุวรรณโณ

วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ)

 • 02 551 5850
 • 02 551 5840
 • weedrr@gmail.com
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนกลาง)

สำนักบริหารกลาง

นายสมโภชน์ เรืองพระยา

Mr.Somphot Ruansphraya

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

 • 0 2551 5076, 5078
 • 0 2551 5075
 • somphot_r@drr.go.th

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน

 • 0 2551 5522
 • 0 2551 5534
 • chainarong.drr@gmail.com

สำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

นายอภิชา เก่งวิทยาเลิศ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและการสื่อสาร

 • 0 2551 5099
 • 0 2551 5114
 • apicha_k@drr.go.th

สำนักบำรุงทาง

นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักก่อสร้างทาง

นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

กองแผนงาน

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักกฎหมาย

นายฉัตรนภา รักชาติเจริญ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

กองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

นายชยทัต วัฒนกูล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

Name - Lastname

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • 0-2551-5074
 • 0 2551 5040
 • อีเมล

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายศาศวัต ภูริภัสสรกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักสำรวจและออกแบบ

นายอมร จันทร์สกุล

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

นายทวี แสงสุวรรณโณ

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักฝึกอบรม

นายณรงค์ คู่บารมี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง

นายชาครีย์ บำรุงวงศ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

นายพฤษภ ศรีบุรี

Name - Lastname

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

 • เบอร์โทรสำนักงาน
 • โทรสาร
 • อีเมล
ผู้อำนวยการสำนัก (ส่วนภูมิภาค)

นายปฐม เฉลยวาเรศ

MR.Pathom Chaloeywares

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 0 2551 5555
 • 0 2551 5555
 • dirgen@drr.go.th
3.นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลว

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค

Mr.Prasak Bandhunnark

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5175
 • 02 551 5174
 • depgen2@drr.go.th

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล

Mr.Kaiwan Rojananukoon

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5579
 • 02 551 5578
 • depgen3@drr.go.th

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

Mr.Phadoongsak Sarujikamjornwattana

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 • 02 551 5791
 • 02 551 5792
 • phadoongsak@hotmail.com
5.นายโกสินทร์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้

นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร

Mr.Kosin Pittayavastsoonthon

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)

 • 0 2551 5171
 • 0 2551 5177
 • chiefeng@drr.go.th
6.นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรัก

นายวิศว์ รัตนโชติ

Mr.Wit Ratanachot

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
(ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)

 • 0 2551 5777
 • 0 2551 5919
 • ce_maintenance @drr.go.th

นายทวี แสงสุวรรณโณ

วิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ)

 • 02 551 5850
 • 02 551 5840
 • weedrr@gmail.com
Scroll Up Skip to content