Menu
home
>>
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม-ตอบ

1.  อยากสอบถามชื่อภาษาอังกฤษและตัวย่อของกรมทางหลวงชนบท

ตอบ     Department of Rural Roads   ตัวย่อ DRR

 

2.  ต้องการทราบโครงสร้างของผู้บริหาร ไม่ทราบว่าดูตรงไหน

ตอบ     สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.drr.go.th > คลิกเมนู เกี่ยวกับกรม  > โครงสร้างองค์กร

 

3. สอบถามเรื่อง ขอใช้บริการราคาวัสดุก่อสร้าง หินขนาดต่างของ จ.สระบุรี และสุพรรณบุรี เอามาคิดราคางานแอสฟัล ไม่ทราบว่าติดต่อได้ที่ใครคับ

ตอบ    สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพงษธร ตันดิลกตระกูล ผอ.กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคา โทร. 02-551-5451

Skip to content