Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมทางหลวงชนบท ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้มีพลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมพิธี โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนปัจจัยร่วมทำบุญรวม 3,180,089 บาท และหลังจากเสร็จพิธี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระศรีมหาธาตุ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โรงเรียนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท
สำหรับ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อ วัดประชาธิปไตย เริ่มสร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2483 ที่ริมถนนพหลโยธิน ตรงหลักกิโลเมตรที่ 18 แขวงอนุสาวรีย์ (เดิมชื่อตำบลกูบแดง) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขณะนั้นรัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมดินจากสังเวชนียสถาน มาประดิษฐานที่วัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มีถาวรวัตถุที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุซึ่งภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาเจดีย์นี้เป็น 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นเจดีย์ใหญ่ ชั้นในเป็นเจดีย์องค์เล็กอยู่ตรงกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในระหว่างผนังด้านในของเจดีย์องค์ใหญ่กับองค์เล็กมีเนื้อที่กว้าง 2 เมตรครึ่ง เป็นทางเดินได้รอบ มีประตูเข้าออก 4 ด้าน สำหรับให้ประชาชนเข้าไปนมัสการ ผนังด้านในของพระเจดีย์องค์ใหญ่ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content