Menu
home
>>
คู่มือการปฏิบัติงาน WorkManual (สำหรับประชาชน)

คู่มือการปฏิบัติงาน WorkManual (สำหรับประชาชน)

กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายน้ำลงในเขตทางหลวงชนบท มาตรา 39
กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งแขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค1)
กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เข้า-ออกทางหลวง (มาตรา 37)
กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61)
กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47)
กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตพาดสายในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48)
กระบวนการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง สาขางานทาง งานสะพาน และงานอุโมงค์หรือทางลอด
ระบวนการจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
กระบวนการจ่ายเงินตามสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง
ระบวนการให้บริการทดสอบวัสดุ
กระบวนการคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า
กระบวนการคืนหลักประกันสัญญา
กระบวนการรับรองแนวเวนคืน
กระบวนการออกหนังสือรับรองผลงาน
Skip to content