home
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

อื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน งานบำรุงถนนสาย อบ.3151 แยกทางหลวงหมายเลข 231 – ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการประชาชน 6 ระบบ ยกระดับการให้บริการภาครัฐ (e-Service) พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ)