Menu
home
>>
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566

นที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนพดล กมลสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร
พร้อม ผอ. กลุ่ม/ส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงฯ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566 ณ สายทาง สน.003 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่ากอก อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content