Menu
home
>>
ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น การก่อสร้างถนน, สะพาน, เส้นทางลัด-ทางเลี่ยง เป็นต้น
  2. วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท
  3. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท  ตลอดจนกำกับและตรวจสอบเพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
  4. ดำเนินการฝึกอบรมและจัด ทำคู่มือ  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตาม กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย จากขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว กรมทางหลวงชนบทได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานโดยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รัฐบาลกำหนดไว้  เช่น โครงการพระราชดำริ โครงการสนับสนุนพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics  เป็นต้น
Skip to content