Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท แนะนำเส้นทางเลี่ยง หลังสะพานที่ตั้งอยู่บนถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108 – บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง จ.เชียงใหม่, ลำพูน ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content