home
>>
CIO กรมทางหลวงชนบท

CIO กรมทางหลวงชนบท

นายประศักดิ์  บัณฑุนาค
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO)

ตำแหน่งหน้าที่ :

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO)
ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 372/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

ติดต่อ : 

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 0-2551-5174 -5175

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 

“คุณค่าระบบสารสนเทศทางหลวงชนบท ได้ปรากฏเป็นประโยชน์สุขประชาชน”

แผนแม่บท ITC และแผนปฏิบัติการ