Menu
home
>>
CIO กรมทางหลวงชนบท

CIO กรมทางหลวงชนบท

นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO)

ตำแหน่งหน้าที่ :

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมทางหลวงชนบท (CIO)

ติดต่อ : 

กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 0-2551-5174 -5175

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : 

“คุณค่าระบบสารสนเทศทางหลวงชนบท ได้ปรากฏเป็นประโยชน์สุขประชาชน”

แผนแม่บท ITC และแผนปฏิบัติการ

ติดต่อ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : 02-551-5000 โทรสาร: 02-551-5896 อีเมล : saraban@drr.go.th
© 2019 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146

Skip to content