Menu
home
>>
>>
ข่าวประชาสัมพันธ์
>>
หน้า 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ของสทช.ที่ 2 (สระบุรี)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาฯ ของสทช.ที่ 8 (นครสวรรค์)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ของสทช.ที่ 3 (ชลบุรี)

Scroll Up Skip to content