Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
(7 มิ.ย. 67) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านดำเนินงาน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4007 แยก ทล.4047 – บ้านทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง รวมระยะทาง 21.033 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 94 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2567 โดยรองอธิบดีฯ ได้กำชับในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง พร้อมรับฟังและหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมสู่ระดับภาค ยกระดับการเดินทางให้เชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลในอนาคต
สำหรับการติดตามความคืบหน้าในครั้งนี้มีนายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง นายเดโช ชนะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายภานุวัฒน์ รัตนอุดม วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักก่อสร้างทาง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมและนำลงพื้นที่ ณ จังหวัดพัทลุง

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content