Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เตรียมพร้อมให้บริการทุกเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
ภาพประกอบข่าว
(10 เม.ย.67) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 เป็นประธานปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยเตรียมความพร้อมตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เน้นย้ำให้คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเตรียมการป้องกัน และการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนบนเส้นทางหลวงชนบทให้น้อยลงมากที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัยรองรับการเดินทาง ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งได้นำปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลสถิติจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ใช้ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการป้องกัน พร้อมทั้งปิดประเด็นช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาอุบัติเหตุควบคู่กันด้วย
ในการนี้มี นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยขบวน ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) พื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยผู้อำนวยการสำนัก ฯ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ช่วงวันที่ 4–10 เม.ย. 67)
– ปรับปรุงโครงข่ายถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
ไร้หลุมบ่อ
– ตรวจสอบเครื่องหมายจราจร ป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร รวมถึงตัดหญ้า เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นให้ปลอดภัย
– เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจร ให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
– เตรียมความพร้อมสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ Conference ให้พร้อมใช้งานตลอดจนประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยง และร่วมรณรงค์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
ช่วงควบคุมเข้มข้น (ช่วงวันที่ 11–17 เม.ย. 67)
– คืนผิวจราจรพร้อมหยุดงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้ครบถ้วนตามที่กรมกำหนด
– จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อสรุปข้อมูลรายงานให้ได้รับทราบ
– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมจัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง
– จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146 CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference ตลอดช่วงเทศกาล
– ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ สื่อกระแสหลัก และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
ช่วงหลังเทศกาล (ช่วงวันที่ 18–24 เม.ย. 67)
– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น
– เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมวางแผนก่อนออกเดินทาง และใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของตนเองและเพื่อนร่วมทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามเส้นทาง ทางเลี่ยงช่วงเทศกาล หรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content