Menu
home
>>
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
  1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบททั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  1.3 จัดประชุม ITA เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินการ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
 2. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
  2.1 จัดกิจกรรมโครงการ ITA สัญจร ของกรมทางหลวงชนบท
  2.2 จัดทำประกาศกรมทางหลวงชนบทและคู่มือการปฏิบัติงาน
  2.3 หัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมหน่วยงานภายในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
  2.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับของขวัญ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร
  2.5 จัดทำช่องทางแสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลภายนอก
 3. มาตรการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
  3.1 ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่บนเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท
  3.2 เผยแพร่มาตรการต่างๆ และข้อมูลการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบทลงเว็บไซต์
  3.3 ดำเนินการนำข้อมูลข่าวสาร ประกาศมาตรการต่างๆ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในสังกัด
  3.4 จัดทำแบบสำรวจหรือช่องทางการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
Skip to content