Menu
home
>>
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 62567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทบทวนมาตรการรับมืออุทกภัย เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงฤดูฝน

(10 ก.ค. 67) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกรมทางหลวงชนบทและคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตามภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 การติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมในภาพรวม พร้อมทั้งได้กำชับในเรื่องการปฏิบัติงาน ซึ่งหากเกิดปัญหาในส่วนใดให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงานออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ให้งานเป็นไปตามแผนและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมต่อไป

รวมทั้ง ได้เน้นย้ำให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ และสำนักบำรุงทาง เตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร เจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความคืบหน้าภาพรวมในการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดถนนทางหลวงชนบทสาย ทล.1009 – ศูนย์วิจัยโครงการหลวงขุนห้วยแห้ง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content