Menu
home
>>
“สุริยะ” เผย ทช. ยกระดับทางหลวงชนบทสู่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เชื่อม 4 ตำบล เดินทางสะดวก รวดเร็ว – หนุนท่องเที่ยว – ขนส่งพืชผลทางการเกษตร
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รายงานการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.1099 – บ้านดง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10 กิโลเมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย นาเกียน สบโขง และยางเปียง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่รัฐในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่อำเภออมก๋อย
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า ถนนสายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ทช. จึงยึดแนวถนนเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้รบกวนเขตป่าไม้ เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ประชาชนสัญจรไป – มา ด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางในกรณีฉุกเฉิน ทช. จึงได้ปรับปรุงเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 6 เมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดสายทาง ใช้งบประมาณรวม 56.15 ล้านบาท
“การปรับปรุงถนนสายดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยในทุกฤดู สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักและผลไม้เมืองหนาว ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ออกสู่ตลาดได้ทันเวลา อีกทั้งช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายสุริยะ กล่าว

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content