Menu
home
>>
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3041 แยก ทล.226 – บ.ตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

(5 ก.ค.67) นายก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 มอบหมายให้ นายปรีชา ผอนนอก นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมด้วย
นายฉัตรชัย น้อมกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนนสาย นม.3041
แยก ทล.226 – บ.ตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านกระเบื้องน้อย ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ทช. ได้นำเสนอความเป็นมา ลักษณะ และรูปแบบของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปรับใช้ในการก่อสร้างถนนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ สำหรับโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3041 แยก ทล.226 – บ.ตะแกรง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โครงการก่อสร้างเพื่อขยายความกว้างของถนนจากเดิมขนาด 8 เมตร ขยายเป็น 12 เมตร โดยแบ่งช่วงการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กม.ที่ 8+000 ถึง กม.ที่ 11+055 ระยะทาง 3.055 กิโลเมตร และ ช่วงที่ 2 กม.ที่ 16+100 ถึง กม.ที่ 17+045 ระยะทาง 0.945 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2567

ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการคมนาคม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

Skip to content