Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567
(20 มิ.ย. 67) นายเขตโสภณ โภคารัตนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567 และร่วมสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ฉบับภูมิพโลภิกขุ ซึ่งเป็นโครงการแปลพระคัมภีร์ อธิบายขยายความในพระไตรปิฎก จากคัมภีร์ใบลาน ภาษาบาลีอักษรขอมเป็นไทย เพื่อธำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานตามโครงการฯ แล้วจำนวน 179 คัมภีร์ ยังมีที่รอดำเนินการอีกกว่า 300 คัมภีร์ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ทั้งนี้นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กล่าวรายงาน ความเป็นมาของมูลนิธิฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2567 ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ สืบสารต่อจากสมเด็จพระราเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และทรงรับโครงการของมูลนิธิฯ เป็นโครงการพระราชูปถัมภ์ เพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนา ไว้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานสร้างพระคัมภีร์ ทางพระพุทธศาสนา ในส่วนที่ยากยิ่งทางวิชาการให้ครบบริบูรณ์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยต่อการวิจัยค้นคว้าลึกในพระธรรมรินัยได้อย่างกว้างขวางเป็นการจรรโลงพระธรรมวินัยคำตอนให้คงอยู่ ยั่งยืนสืบไป ดังพุทธดำรัสที่ว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้ว จักเป็นศาสดาแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดไป

อื่นๆ

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนเชิงลาดสะพานท่าสว่างชุมแสง ฝั่งจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองบองอ จ.นราธิวาส ร่นระยะทางกว่า 5.8 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่าง หมู่บ้าน – ตำบล – อำเภอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content