Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ คาดเปิดใช้มิถุนายน 67 นี้ พร้อมรองรับการเจริญเติบโตด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ เชื่อมต่อระหว่างตำบล และอำเภอ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำปิง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง กับ หมู่ที่ 7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างสะพานความยาว 120 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ มีทางเท้ากว้าง 1 – 1.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งสองตำบลและอำเภอให้สามารถขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตรไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส่วนราชการท้องถิ่น เรือนจำกลาง เชียงใหม่ หน่วยงานชลประทานในพื้นที่ และเป็นทางเลี่ยงหรือทางลัดให้แก่ผู้สัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content