Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ครั้งที่ 3/2567

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ครั้งที่ 3/2567

(6 มิ.ย.67) นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท ในเรื่องที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีนายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีนายขจรศักดิ์ เจิมประไพ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท และประชุมผ่าน Application Zoom ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content