Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามและตรวจสอบแบบก่อสร้างของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

(5 มิ.ย. 67) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมติดตามและตรวจสอบแบบก่อสร้างของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อติดตามความก้าวหน้าแบบก่อสร้าง และประมาณการ ในการดำเนินงานร่วมกันของ สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักก่อสร้างทาง สำนักก่อสร้างสะพาน โดยมีนายจีรพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักสำรวจและออกแบบ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักก่อสร้างทาง สำนักก่อสร้างสะพาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content