Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเลย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ก่อนเริ่มดำเนินโครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ทช. ผู้รับจ้าง และผู้แทนประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ทช. ได้นำเสนอความเป็นมา ลักษณะและรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสรุปผลก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ให้งานบำรุงถนนดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content