Menu
home
>>
ขทช.กาญจนบุรี จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักยานพาหนะแบบเคลื่อนที่บนถนนสาย กจ.4066 แยก ทล.3492 – บ้านเบิกไพร ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ขทช.กาญจนบุรี จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักยานพาหนะแบบเคลื่อนที่บนถนนสาย กจ.4066 แยก ทล.3492 – บ้านเบิกไพร ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content