Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท เปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร “การบริหารงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ก.)“

(17 พ.ค. 67) นายสำราญ สวัสดิ์พูน วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ หลักสูตร “การบริหารงานก่อสร้างสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ก.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากกรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการงานทางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จึงได้จัดทำคู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขลักษณะ และองค์ประกอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการงบประมาณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สามารถนำองค์ความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นตามคู่มือ ไปดำเนินการถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยมีนายทินกร คุณสมิตปัญญา ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 จำนวน 72 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิกร ภูมิพันธ์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักอำนวยความปลอดภัย นายจิระศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1 สำนักก่อสร้างสะพาน นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด และนายทวีศักดิ์ ปานจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคารฝึกอบรม สะพานพระราม 7 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content