Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของสายทาง ในกรณีเป็นสายทางถ่ายโอนฯ ครั้งที่ 12567

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของสายทาง ในกรณีเป็นสายทางถ่ายโอนฯ ครั้งที่ 1/2567 (16 พ.ค. 67) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของสายทางเพื่อการรับมอบ – ส่งมอบสายทางระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับหน่วยงานอื่น ในกรณีเป็นสายทางถ่ายโอนฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการนำเข้าข้อมูลในระบบโครงข่าย และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรับมอบ – ส่งมอบสายทางระหว่างกรมกับหน่วยงานอื่น โดยมีนายปรีชา โสภารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองแผนงาน ผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้มีนายจุติพงษ์ พาราพันธกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content