Menu
home
>>
เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content