Menu
home
>>
สทช.ที่ 11 ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เครือข่ายภาคประชาชนชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต และหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์การตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกหนักเกินของกรมทางหลวง และร่วมกันตั้งด่านสุ่มตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 สายสุราษฎร์ธานี – อำเภออ่าวลึก ระหว่าง กม.16+000 ถึง กม.18+000 โดยใช้เครื่องตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ (Spot Check) เพื่อป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกินจนเป็นเหตุทำให้ถนนเกิดการชำรุดเสียหาย และติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของสำนักงาน ป.ป.ช.

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content