Menu
home
>>
การประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประจำเดือนเมษายน 2567 (ครั้งที่ 6/2567) ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) และผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายพิสุทธิ์ สุทธิพูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหบุตร ผอ.ขทช.สฎ. นายรักชาติ บุหงาชาติ ผอ.ขทช.ชพ. นายพิทยา ณ นคร ผอ.ขทช.รน. นายวีระ ยิ้มแย้ม ผอ.ขทช.นศ. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ผอ.บทช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประจำเดือนเมษายน 2567 (ครั้งที่ 6/2567) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปรึกษาหารือข้อราชการงานสำคัญของกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สฎ.) และผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content