Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน พร้อมรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ณ แขวงทางหลวงชนบทนครนายก
นายผดุงศักดิ์ ฯ เปิดเผยว่า จากการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 มีผลเป็นที่น่าพอใจเพราะจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีที่ผ่านมาและเป็นไปตามการรณรงค์ของกระทรวงคมนาคม “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจบริการประชาชน” สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในครั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ มิติ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนที่สำคัญต้องประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง – เส้นทางลัด ให้ประชาชนได้รับทราบและใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจเดินทาง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ให้เป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด นอกจากนี้จะต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเข้มข้น เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุของถนนทางหลวงชนบทให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ตามเป้าหมายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content