Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เปิดศูนย์ความปลอดภัยทั่วประเทศ ดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 และแขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ เปิดศูนย์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยได้ปรับปรุงถนนและสะพานในความรับผิดชอบ คืนผิวจราจรในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สามารถเดินทางได้สะดวก ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง กล้อง CCTV และระบบสื่อสาร รวมถึงจัดชุดตรวจการณ์ และชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ตลอดช่วง 7 วัน ให้สามารถเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้อย่างทันที รวมทั้งร่วมป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน” ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดศูนย์ความปลอดภัยแล้วทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทช.ยังเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ให้กับประชาชน ดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงตามโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง โดยหากต้องการสอบถามเส้นทาง เลี่ยงสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือสายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) โครงการบำรุงถนนสาย ลย.009 สะพานข้ามแม่น้ำคาน จ.เลย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

Skip to content