Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสาย ปข.1003 จ.ประจวบคีรีขันธ์ คืบหน้ากว่า 85 % คาดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2566 นี้ มุ่งแก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน พร้อมรองรับรถไฟทางคู่ในอนาคต
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1003 แยก ทล.4 – บ้านโพธิ์เรียง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อม ทล.4 (กม.ที่ 278) จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.ที่ 1+450) ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 288.700 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
– สะพานแห่งที่ 1 ยาว 310 เมตร พื้นสะพานกว้าง 10 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.5 เมตร รวมความยาวถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 1,246 เมตร
พร้อมก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
– สะพานแห่งที่ 2 ยาว 449.95 เมตร พื้นสะพานกว้าง 8 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแบบคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1 เมตร รวมความยาวถึงจุดสิ้นสุดโครงการ 195 เมตร พร้อมสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง มีผนังกันราวตกและมีหลังคาคลุมตลอดทางเดิน
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคมในอนาคตอีกด้วย

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.3059 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี (ตอนที่ 1) เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในชุมชน ให้ประชาชนเดินทางไปยังถนนสายหลัก เพื่อไปสู่ปลายทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Skip to content