home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำเรื่องการรองรับการเดินทางทั้งระหว่างประเทศและในประเทศ ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย ในด้านสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข และในส่วนของการอนุมัติจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ขอให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรับความเห็นจากสำนักงบประมาณคือ จัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน และคำนึงถึงภาระผูกพันงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนที่กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และจัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ในส่วนของการตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมและติดตามการดำเนินการ เพื่อที่จะสามารถชี้แจงในภาพรวมได้
ทั้งนี้ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้กำชับในเรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้หัวหน้าหน่วยจัดเตรียมข้อมูลคำขอและการชี้แจงงบประมาณ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้นำโครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำมาตรวจสอบ เพื่อเตรียมการรองรับโครงการที่ลงทุนไปแล้ว โดยได้แจ้งทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบและยื่นคำขอส่งให้ กระทรวงคมนาคมตามกำหนดเวลา ทั้งนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้มีการแจ้งทุกหน่วยให้ตรวจสอบโครงการที่จะใช้เงินกู้ทั้งหมดในช่วง 5 ปีข้างหน้ารวมทั้งที่จะใช้เงินกู้ในปี พ.ศ. 2567 ดำเนินการยื่นคำขอเพื่อนำไปบรรจุในแผนและส่งให้กระทรวงคมนาคม โดยขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและส่งข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้