Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้วิศวกรใหญ่ฯ ได้กำชับถึงเรื่องความปลอดภัย การติดตั้งป้ายจราจรและไฟสัญญาณเตือน พร้อมเร่งรัดงานก่อสร้าง งานก่อสร้างร่วมไฟฟ้าและประปา ให้แล้วเสร็จ และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Skip to content