home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1011 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้วิศวกรใหญ่ฯ ได้กำชับถึงเรื่องความปลอดภัย การติดตั้งป้ายจราจรและไฟสัญญาณเตือน พร้อมเร่งรัดงานก่อสร้าง งานก่อสร้างร่วมไฟฟ้าและประปา ให้แล้วเสร็จ และควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างและมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้