home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรการและตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง

(19 ม.ค. 66) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรการและตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง เพื่อให้การปรับปรุงมาตรการและตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพตามนโยบายของกรม และพิจารณาการปรับปรุงตัวชี้วัดความสำเร็จที่นำมาประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ QCS. โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ทั้งนี้มีนายสนิท รัตนศฤงค์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา บรรยายสรุปผลการดำเนินงานร่างมาตรการตัวชี้วัดความสำเร็จและรูปแบบในการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้