home
>>
กรมทางหลวงชนบท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดใช้ถนน 4 เลน สาย อด.1076 จ.อุดรธานี เส้นทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

กรมทางหลวงชนบท มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เปิดใช้ถนน 4 เลน สาย อด.1076 จ.อุดรธานี เส้นทางเข้าสู่วัดป่าบ้านตาด (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ทางหลวงชนบทสาย อด.1076) เสร็จสมบูรณ์ พร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งถนนสายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการขนส่งการท่องเที่ยว เป็นการรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด หรือวัดเกสรศีลคุณ

แต่เดิมถนนสายดังกล่าวมีเพียง 2 ช่องจราจร เป็นเส้นทางที่คับแคบ ประชาชน นักเรียนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบกับมีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเส้นทางถึงกระทรวงคมนาคม ในการปรับปรุงถนนสายดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทช.ดำเนินภารกิจยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการขนส่งการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2 – พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ทางหลวงชนบทสาย อด.1076) ระยะทางรวม 7.395 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
โดยจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงในจังหวัด ซึ่งการก่อสร้างได้ขยายช่องจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 333.466 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วง กม.ที่ 0+000 เชื่อม ทล.2 (กม.ที่ 447) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปูทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+100 รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 – 6 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง กม.ที่ 7+395 รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร

นอกจากนี้ ทช. ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นสายทาง โดยได้กำหนดให้มีจุดพักคอยหรือจุดนัดพบบริเวณต้นทางขาเข้าและปลายทางขาออกของโครงการ พร้อมก่อสร้างทางเท้ากว้าง 5 เมตร รองรับผู้พิการ ศาลาพักคอยผู้โดยสาร การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายจราจร รวมถึงได้ติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกและบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนอีกด้วย

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมสองตำบล สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.4043 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม