Menu
home
>>
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมทางหลวงชนบท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมทางหลวงชนบท

ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมทางหลวงชนบท

………………………………….

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้รับบริการจากระบบงานของกรมทางหลวงชนบท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กรมมทางหลวงชนบท จึงออกประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรทางหลวงชนบทขึ้น โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ กรมทางหลวงชนบทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการดังกล่าว เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้รับบริการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการจากระบบงานของกรมทางหลวงชนบท ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้รับบริการจากระบบงานของกรมทางหลวงชนบท โดยสาระสำคัญของนโยบาย  มีดังนี้

  1. ขอบเขต คำนิยามและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
  2. ระบุเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้รับบริการจากระบบงาน ของกรมทางหลวงชนบท
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมทางหลวงชนบทจัดเก็บ
  4. วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมทางหลวงชนบท
  5. รายละเอียดที่ระบุถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของกรมทางหลวงชนบท
  6. การส่งข้อมูลส่วนบุคลลไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจสาธารณะและตามกฎหมาย
  7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  9. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
  10. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

ประกาศ ณ วันที่  14  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕64

 

เอกสารแนบ

Skip to content