Menu
home
>>
ความรู้สำหรับประชาชนฯ

ความรู้สำหรับประชาชนฯ

 • VDO ความรู้สำหรับประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายเวนคืน  (Click)

 • คู่มือการปฏิบัติงานเวนคืนตามพระราชบัญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2560)   หน้าปก  /  เนื้อหา 

 • ที่ดิน สปก.ถูกเวนคืนจะได้รับค่าทดแทนหรือไม่  (Click)

 • กระบวนงานที่ 6 เรื่อง การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ฯ  (Click)

 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ทีถูกเวนคืน  (Click)

 • การขายฝากที่ดิน  (Click)

 • เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน  (Click)

 • การติดตั้งป้าย/สัญญาณเตือน กรณีทาง หรือสะพานชำรุด  (Click)

 • การร้องขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือ  (Click)

 • ขั้นตอนกระบวนงานการให้บริการ  (Click)

 • จอดเรือที่ชายตลิ่งมา 20 ปี จนเกิดการตื้นเขินติดกับที่ดินมีโฉนดของผู้อื่นจึงถูกฟ้องขับไล่!  (Click)

 • การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์  (Click)

 • โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง จ.ชัยภูมิ  (Click)

 • โครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314 – ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา  (Click)

 • โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรี จังหวัดสระบุรี  (Click)

 • โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย  (Click)
Skip to content