Menu
home
>>
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.เวนคืน

พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.เวนคืน

 • พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดคันลัด ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันทราย และตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกุดป่อง และตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง และตำบลดู่ใต้ ตำบลไชยสถาน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลกล้วย ตำบลในเมือง และตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวันยาว ตำบลขลุง และตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลมุกดาหาร และตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร และตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ตำบลฟากห้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านฉาง ตำบลบางปรอก ตำบลบางหลวง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ตำบลคูบางหลวง ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด ตำบลละหาร ตำบลพิมลราช ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคูหาสวรรค์ ตำบลท่ามิหรำ ตำบลนาน และตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2554  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเวียง ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลองค์รักษ์ ตำบลศรีษะกระบือ ตำบลบางลูกสือ ตำบลพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และตำบลดอกเกาะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหัวยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง และตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังตะเคียน ตำบลท่าไข่ ตำบลบางขวัญ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางไผ่ และตำบลคลองจุกระเฌอ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโพนทอง และตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางบ่อ และตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอพิสัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และตำบลน้ำแพร่ ตำบลหางดง ตำบลบ้านแหวน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2556  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2558  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคราชสีมา พ.ศ.2555  (Click)

 • -พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และแขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555  (Click)
Skip to content