Menu
home
>>
คำสั่ง

คำสั่ง

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1837/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงชนบท ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๒๓๖๓/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวงและคำอธิบายประกอบคำสั่ง  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 845/2554 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  (Click)

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1145/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  (Click)
Skip to content