home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารอีเมล
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท0-2551-55550-2551-5999[email protected]
     
นายไกวัลย์ โรจนานุกูลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

0-2551-5578,
0-2551-5579

0-2551-5578[email protected] 
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

 025515791025515792[email protected]
     
นายวิศว์  รัตนโชติวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน0-2551-57770-2551-5635[email protected]
     
นายสมโภชน์ เรืองพระยาผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง0-2551-5076,
0-2551-5077,
0-2551-5078
0-551-5075[email protected]
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย0-2551-50300-2551-5032[email protected]
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง0-2551-55990-2551-5615[email protected]
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน0-2551-55220-2551-5534[email protected]
นายอภิชา  เก่งวิทยาเลิศผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร0-2551-50990-2551-5114[email protected]
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุลผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง0-2551-52390-2551-5232[email protected]
นายไพรัฐ  พงษ์ชูผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์0-2157-1400
นายรัฐ หอมบุหงาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์0-2551-5218
นายสุพจน์ แจ้งยอดสุขผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์0-2156-9030
นายธงชัย วิจิตรวรรณพัสดุผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์0-2156-9030
นายณรงค์ คู่บารมีผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม0-2551-53310-255330[email protected]
นายทวี แสงสุวรรณโณผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา0-2551-58500-2551-5840[email protected]
นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น0-2551-59870-2551-5970[email protected]
นายอมร  จันทร์สกุลผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ0-2551-54310-2551-5431[email protected]
นายศาศวัต ภูริภัสสรกุลผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย (รกท.)0-2551-53060-2551-5301[email protected]
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะผู้อำนวยการกองแผนงาน0-2551-5701,
0-2551-5702
0-2551-5700[email protected]
นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รกท.)0-2551-50410-2551-5041[email protected]
นายพฤษภ  ศรีบุรีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร0-2551-59250-2551-5928[email protected]
นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน0-2551-57290-2551-5735[email protected]
นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง0-2551-59150-2551-5914[email protected]
นายชยทัต วัฒนกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต0-2551-59320-2551-5938[email protected]
นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)0-2987-80530-2987-8053[email protected]
นายเกษม  สัจจารักษ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี0-2192-31390-2192-3319[email protected]
นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ0-7320-32250-2330-1021[email protected]
นายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา0-3532-87120-3525-1780[email protected]
นายศิริพจน์ กาญจนารักษ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา08-67513006
นายมงคล  ศุภนัตร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง0-3569-21170-3569-2117[email protected]
นายเสมา เบ้าพูนทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี0-2969-0610 ต่อ 104[email protected]
นายอภิชัย ธีระรังสิกุลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)0-3622-52260-3622-5240[email protected]
นายณัฐวุฒิ ธีระเสถียรโสภณผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี0-3622-5229[email protected]
นายมรกต สุคันธมาลัยผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์0-3673-0311[email protected]
นายชัยบูรณ์  แจ่มศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท0-5647-6538[email protected]
นายศักดา โม่ทิมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคา0-5648-9136
นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสิงห์บุรี0-3652-4594[email protected]
นายวุฒิชัย  ธรรมวงศ์ชัยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี0-3641-2660[email protected]
นายพงศ์ภัค  ม่วงทิมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล0-3645-22050-3645-2205
นายชูชาติ  ชุนพงศ์ทองผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง081-972-0508
นายสุชาติ อินทร์เผ่าผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม081-1780-3400
นายชัชวาล  ฤกษ์อร่ามผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)0-3820-1138 ต่อ 1180-3820-2071[email protected]
นายอนุเทพ  อุตมกูลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี0-3820-11380-3820-1144[email protected]
นายคลังวิชญ์  อุทัยเรืองผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบางละมุง0-3811-9635
นายไพฑูรย์ ยิ้มแย้มแสงผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบทบ่อทอง0-3816-54591
นายธนะพงษ์  สวัสดิ์ไชยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี0-3938-9066[email protected]
นายนพรัตน์  แย้มสุขผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ0-3930-9980
นายพันธุ์พช ถินละออผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิศ0-3941-7013
นายอิทธิชาติ  คำอุไรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง0-3861-7352 ต่อ 113[email protected]
นายพิเชษฐ์   แสนศรีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงแกลง0-3867-2059
นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด0-3951-2344[email protected]
นายสุรชัย ศิริดาวทองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)0-3247-1353[email protected]
นายทินกร คุณสมิตปัญญาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี0-3259-8282-3 ต่อ 15[email protected]
นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์0-3261-1368[email protected]
นายจิรพัฒน์ สุพรรณพงศ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก08-1981-7714
นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร0-3444-25210-3444-2522[email protected]
นายประทักษ์ เสรีรักษ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี0-3233-2371-20-3233-2373[email protected]
นายจักรภัทร  วรวงศ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง0-3224-0829
นายอภิรัญ  สุวรรณคงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม0-3475-65900-3475-4245[email protected]
นายสำราญ  สวัสดิ์พูนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)0-4437-0734-37[email protected]
นายสนิท รัตนศฤงค์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา0-4432-7498[email protected]
นายธนะชัย  อินทรศรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว0-4432-7498
นายถนอม  แกกสันเทียะผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง0-4432-7498
นายอัครพัชร์  เทพเนาว์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย0-4432-7498
นายธนายุทธ กลิ่นเชิดชูผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสี่คิ้ว0-4432-74980-4432-7498
นายโอน เทียนทองผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช0-4432-7498
นายนิยม กิจหนองสรวงผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา0-4432-7498
นายมงคล ดัชนีย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ0-4481-1763[email protected]
นายสมชาติ ฐิติกรกุลผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว089-679-8226089-679-8226
นายพยงค์  อินทรตะโนดผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่089-280-9527089-280-9527
นายวิทย์  วรวงค์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์0-4461-15020-4461-1502[email protected]
นายสมัย  ปามุทาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุธไธสง0-4419-51310-4432-7498
นายประสพ  บุญอินทร์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย0-4467-01380-4461-1502
นายประจวบ รู้ปัญญาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่0-4461-1502
นายไพโรจน์  เริงสุทธิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์0-4451-4054[email protected]
นายเฉียบวุฒิ อ่อนยิ่งผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสนม0-4451-40540-4451-4054
นายทศพร  จะมัวดีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสังขะ0-4451-40540-4451-4054
นายสมบูรณ์  กนกนภากุลผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)0-4339-36130-4339-3614 ต่อ 11[email protected]
นายกล้าหาญ  ทารักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น0-4346-5869[email protected]
นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล0-4321-01200-4321-0120
นายสมศักดิ์  ฉัตรจุฑามณีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ0-4321-02380-4321-0238
นายวีระศักดิ์ สุขโขผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง0-4344-1745
นายนายสมบูรณ์ กนกนภากุลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด (รกท.)0-4362-41640-4362-4164[email protected]
นายราชัน ชมภูบุตรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ0-4362-49660-4362-4966
นายประสิทธิ์ พันภูงาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ
นายเริงศักดิ์  กระจ่างจันทร์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนทอง0-4357-22660-4357-2266
นายบัลลังค์ ตระกูลไพศาลผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเกษตรวิสัย
นายสุพจน์  ถาไชยลาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม0-4371-1078[email protected]
นายโสภา ลาบุตรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน0-4371-10780-4371-1078
นายธันว์  สินธวาลัยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย0-4281-1571[email protected]
นายวิรัช พลชำนาญผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)0-4531-4702 ต่อ 2010-4531-4702[email protected]
นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิชผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี0-4531-71270-4531-7127[email protected]
นายวราวุฒิ  วงค์มั่นผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ090-191-242090-191-2420
นายเลื่อน  วิเศษชาติผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระการพืชผล0-4531-47020-4531-4702
นาพิษณุ  พูนไนย์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม0-4586-60440-4586-6044
นายอนุวัต  เอี่ยมฉิมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลมังสาหาร0-4531-47020-4531-4702
นายวัชรินทร์ ผุดผ่องผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ
นายยงยุทธ พุฒพวงผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
นายปรพัทธ์  ภูงามทองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ0-4561-15650-4561-2604[email protected]
นายวีระศักดิ์ วงศ์หาญผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์0-4581-07160-4581-0717
นายสุริยันต์  ศรีพิธาธนสกุลผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย0-4569-10780-4569-1078
นายวันเสาร์ อกอุ่นผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์
นายอุทัย  ศรีสวาทผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์081-977-8478
นายศรุต  รุ่งโรจน์นิมิตชัยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ0-4552-35040-4552-3504[email protected]
นายปรีชา  มูลสารผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร0-4571-2450 ต่อ 12[email protected]
นายวิฑูร ประทุมชาติผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสิงนกทา
นายทักษิณ  บุญต่อผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)0-5626-70060-5626-7581[email protected]
นายลิขิต  ทิฐิธรรมเจริญผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์0-5680-27200-5680-2721[email protected]
นายชาติชาย ฉ่ำคำผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครสวรรค์
นายตุล ศรีบุรีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย
นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโก
นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร0-5571-00310-5571-0032[email protected]
นายทรงศักดิ์  แจ่มปัญญาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองขลุง[email protected]
นายธนรัตน์ ธาราผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนา
นายมีกิจ  ชูเกลี้ยงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี0-5698-26270-5698-2628[email protected]
นายดำรงค์ หลากสุขสมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ้านไร่0-5698-26270-5698-2628[email protected]
นายเฉลิม จันทร์ป๊อกผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี[email protected]
นายธงไชย ชมถนอมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก0-5551-1562 ต่อ 18[email protected]
นายประพันธ์ วิจิตรวงษ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด[email protected]
นายอำนาจ  หงษ์แสนยาธรรมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร0-5669-72170-5669-7215[email protected]
นายวีรชน สืบสายทองผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบึงนาราง[email protected]
นายศุภวิชญ์  สกุลศักดิ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก0-5661-98520-5661-9852[email protected]
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)0-5542-82390-5542-8238[email protected]
นายพจรินทร์  โพธิ์เงินผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์0-5541-1317[email protected]
นายนพดล ดีเรือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย0-5561-13620-5561-0499[email protected]
นายสามารถ เพิ่มตระกูลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก0-5531-27300-5531-2731[email protected]
นายอนันต์ ทิพวันต์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์0-5671-1471 ต่อ 109[email protected]
นายสุวิทย์  สุทธิประภาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี
นายบุญนาค อิ่มจันทร์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก
นายสว่าง รัตนนราผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)0-5383-50100-5383-5009[email protected]
นายกชกร  โง้วศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่0-5322-16460-5322-2190[email protected]
นายนิเวศน์  สุยะผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่700ปี0-5332-1027
นายสราวุธ กรัณย์วัฒนกุลผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง0-5334-6763
นายสนธยา หมื่นโฮ้งผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทอง
พันจ่าอากาศเอกสัมฤทธิ์ ศรีกองหนุนผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่แตง
นายพันธ์เกษม ไหลสกุลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน0-5361-21620-5361-2182[email protected]
นายสาธิต  คันธะวงศ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง05368-3360
นายยุทธศักดิ์  ต่อโชติผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง0-5422-86540-5422-8652[email protected]
นายสมศักดิ์  เถาเปี้ยปลูกผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว0-5420-9530
นายอารักษ์  เทพศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน0-5310-2525[email protected]
นายอภิชาติ จันต๊ะวารีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฏ์ธานี)0-7740-5292,
0-7740-5293,
0-7740-5294,
0-7740-5295
0-7740-5292-95[email protected]
นายมงคล  ภู่เจริญโภคาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฏร์ธานี0-7727-5201,
0-7727-5202
0-7727-5202[email protected]
นายรักชาติ บุหงาชาติผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช0-7537-8795[email protected]
นายสมโชค  บุญยกผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน089-291-8349
นายสมหมาย ปานเกลี้ยงผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่0-7638-6133
นายสาคร ภูมรินทร์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสิชล0-7553-5159
นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง0-7786-20960-7786-2096[email protected]
นายสมเกียรติ  ตระกูลฮุนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร0-7764-29440-7764-2943[email protected]
นายวิรัตน์ แหล่งหล้าผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวน0-7764-2944
นายทวี  สกุลเวชผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)0-7425-11590-7425-1159[email protected]
นายอนุพงศ์  จงหวังผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา0-7424-00700-7424-0070-2[email protected]
นายมงคล  มุณีรัตน์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี0-7424-0070
นายปราโมทย์ พรหมวิจิตผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสทิงพระ0-7341-4232
นายไผท ทันประจำสินธุ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส0-7353-21390-7353-2137
นายลัทธวุฒิ  สุขจุลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี0-7341-42840-7341-4313[email protected]
นายกัมพล เชื้อหมอเฒ่าผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสายบุรี0-7341-42320-7341-4232
นายวโรภาส แสงพายัพผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล0-7472-42880-7472-2275[email protected]
นายสุชาติ  เรืองเพ็งผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทละงู
นายพิสุทธิ์  สุทธิพูนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา0-7320-32250-7320-4884[email protected]
นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)0-3858-96450-3858-9643[email protected]
นายศราวุธ  เริงฤทธิ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา0-3885-12810-3885-1281[email protected]
นายวัฒนา  ธรรมวิเศษผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบ0-3850-2264
นายสมชาย  ชะนะภัยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี0-3762-5426,
0-3762-5427
0-3745-2034[email protected]
นายสุรวัฒน์ พลายมีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกบินทร์บุรี
นายสำราญ  สวัสดิ์พูนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว0-3726-1618-8[email protected]
นายสหัส โตวัฒนาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์
นายสัมพันธ์ ดำทุ่งหงษ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโคกสูง0-3744-1906
นายนพดล นรโคตรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญ
นายอติราช วราวิกสิตผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก0-3738-62060-3738-6206[email protected]
นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)0-7561-25980-7561-2603[email protected]
นายภากร  ภมรศิริผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา0-7646-0601-50-7646-0601-54[email protected]
นางสาวชนิดา  ฆังคะจิตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต0-7627-3021,
0-7627-3022
0-7627-3009[email protected]
นายธีรพร จิระรัตนากรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง0-7558-23140-7558-2314[email protected]
นายภานุรักษ์ เล็กมากผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง
นายชัยยุทธ  เขียวจันทร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง0-762730210-7484-0556[email protected]
นายยุพยงค์ รักนุ่นผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน0-7484-0446
นายดำรงศักดิ์ คงช่วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่0-7581-98080-7581-9809[email protected]
นายอุทิศ  คุ่มเคี่ยมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม0-7570-2819
นายสมัย แก้วบุตรดีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)0-4229-55330-4229-5533[email protected]
นายเรืองเดช  ประวัตรวโรดมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี0-4229-03580-4229-0361[email protected]
นายนิติศาสตร์  สุวรรณเกษมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลย์รักษ์0-4225-8180
 นายชัยสถิตย์  ศรีมาบุตรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสม0-4213-2258
นายสมเกียรติ  พรหมอารักษ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ0-4291-0013
นายบุญเลิศ  สาฝ่ายผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย0-4299-05170-4299-0635[email protected]
นายวีระ ลามูลเทียรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเซกา
นายนฤชิต  ชาตะบุตรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู0-4231-2735 ต่อ 12[email protected]
นายสิริพงษ์ อินทรักษาผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง
นายอนุชิต  ดีชัยทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ087-425-3535[email protected]
นายพีระพล ปั้นสังข์ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)0-4381-51730-4381-1454[email protected]
นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์0-4381-1463[email protected]
นายสุภวัฒน์  มูลนามผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี0-4389-4223
นายฉัตรชัย  นาชัยเพิ่มผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง0-4386-9390
นายอรุณ  มูลภักดีผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วง0-4384-0932
นายวิชัย พลอยกลมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร0-4267-2041[email protected]
นายนพดล กมลสินธุ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร0-4297-2037[email protected]
นายธวัช  พรหมสุวรรณผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน082-165-6599
นายลิขิต  โพธิ์สุผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอากาศอำนวย0-4279-9028
นายสุทิพย์  ขำทิพย์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส
นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม0-4251-2374[email protected]
นายพิชิต  ธาตุวงศ์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสงคราม0-4255-1046
นายจักกฤษณ์ หาญคำมูลผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปลาปาก0-81954-3657
นายชูชัย พนัสอัมพรผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)0-5315-2135,
0-5315-2136
0-5315-2137[email protected]
นายวรวิทย์ ขัตติโยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย0-5315-2035[email protected]
นายศฤงคาร เสนาธรรมผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเวียงบูรพา08-9838-6975
นายนิกรณ์ เจริญเกษผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สาย09-8816-5395
นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูลผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน0-5474-1374[email protected]
นายประดิษฐ พฤฒิพรรลายผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา0-5488-7071[email protected]
นายไพบูลย์  เนื่องพืชผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่0-5464-9711,
0-5464-9712
[email protected]
นายเสรี สอนจิตต์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลอง
นายประจักษ์ รัตนมณีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)0-3555-0382[email protected]
นายนิวาศ  หล่อวัฒนากูลผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี0-3555-5626[email protected]
นายสมบุญ วิเชียรผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง0-3544-0963
นายรณฤทธิ์ ฤทธิสิงห์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช0-3544-0550
นายอะนันท์ ทองเสนอผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี0-3460-05970-3460-0598[email protected]
นายสมเกียรติ   สิงห์รอดผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจา0-3467-7284
นายจิตรกร อุปละผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านมะขามเตี้ย0-81572-3529
นายกริชชัย  ธาราเสาวรภย์ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททองผาภูมิ0-3468-5041
นายยงยุทธ์ เพ็งเมืองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม0-3434-0235,
0-3434-0236,
0-3434-0237
0-3434-0238[email protected]
นายทรงธรรม  ทิมคล้ายผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน0-3437-5150