home
>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

(29 พ.ย. 65) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมี นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว โดยขอให้ทุกหน่วยดูเรื่องการฟื้นฟูเยียวยา สำรวจความเสียหายและเร่งรัดการเสนอแผนการดำเนินการเพื่อขออนุมัติการใช้งบประมาณ และการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ให้ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในการนี้ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ขอให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูล presentation ให้มีความชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 นี้ และส่วนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของกระทรวงคมนาคม ที่จะจัดประชุมวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลให้พร้อม ให้มีความต่อเนื่องและมิติใหม่ในการดำเนินการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

อื่นๆ