home
>>
กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จากนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เพิ่มศักยภาพการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและอำเภอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนสายหลัก (ทล.304) และเป็นการพัฒนาชุมชนโดยรอบให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดี, เมือง จังหวัดปราจีนบุรี, สระแก้ว
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 145.400 ล้านบาท โดยการก่อสร้างมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+000 (บ้านทุ่งโพธิ์) และสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 16+000 (บ้านอ่างทอง) รวมระยะทางดำเนินการ 16 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากเดิมกว้าง 6 เมตร มีไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 แห่ง ตลอดจนการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตชุมชน การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในสายทาง บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางอีกด้วย

อื่นๆ

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอจังหวัด ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซ่อมบำรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนสาย สร.3011 จ.สุรินทร์ กว่า 17 กิโลเมตร คืบหน้า 67 % คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมสองตำบล สร้างสะพานข้ามแควหนุมาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คืบหน้า 80 % เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.4043 อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัด ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปรับปรุงถนนสาย สฎ.3033 จ.สุราษฎร์ธานี เดินหน้ากว่า 87 % คาดแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพการคมนาคมและการท่องเที่ยว รองรับเส้นทางนาคาวิถีในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำก่ำ (สะพานน้ำก่ำ – ธาตุพนม) อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เสร็จสมบูรณ์