home
>>
กรมทางหลวงชนบท ยกระดับการคมนาคมอย่างยั่งยืน รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างทางลัดไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม คืบหน้า 90 % คาดแล้วเสร็จต้นปี 2566
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด
ในปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 440 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงต้นปี 2566 ต่อไป

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)

กรมทางหลวงชนบท ลาดยางถนน 16 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ สนับสนุนทางเข้าอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เสริมศักยภาพการคมนาคมขนส่งระหว่าง จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม