home
>>
ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ควบคุมคุณภาพงานทาง ระบบ QCS โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว บ้านสีดางาม – วัดถ้ำคีรีวงศ์ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565)