home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมประชุมกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน
(23 พ.ย. 65) นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือและให้การต้อนรับนาย Jean Todt ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ(UN Secretary-General ‘s Special Envoy in Road Safety) เพื่อหารือในเรื่องของการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนและการลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างสหประชาติ(UN) กับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศไทย
ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีนายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสันติภาพ ศิริยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร สำนักอำนวยความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

อื่นๆ