home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักก่อสร้างสะพาน

(23 พ.ย. 65) นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักก่อสร้างสะพาน เพื่อติดตามการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 การจัดทำคำของบประมาณปี 2567 และโครงการผูกพันเดิม โครงการที่มีปัญหาอุปสรรค พร้อมความก้าวหน้าโครงการเงินกู้ของสำนัก โดยมีนายอภิชัย วชิระปราการพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน นายลิขิต ทิฐิธรรมเจริญ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงาน รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ